NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE
tel. +48 71 327 07 00, fax: +48 71 327 08 00
Copyright © 2012 Radiotechnika Marketing

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

Radiotechnika Marketing sp. z o.o.

 1.  Definicje
  • OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży, określające zasady zawierania umów sprzedaży Wyrobów, których sprzedawcą jest Radiotechnika Marketing Sp. z o. o., zwana dalej Dostawcą.
  • Dostawca - Radiotechnika Marketing sp. z o.o., ul. Fabryczna 20, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: 898-001-68-23, REGON: 930090316 KRS: 0000081342
  • Kupujący - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
  • Termin płatności – dzień niebędący sobotą ani dniem wolnym od pracy poprzedzający dzień, w którym należność za Wyrób staje się wymagalna.
  • Wyrób - przedmiot materialny lub usługa, które mogą być przedmiotem ofertowania/obrotu. Sprzedaż wytworów intelektualnych nie podlega niniejszym OWS i wymaga oddzielnych ustaleń.
  • Zamówienie - oferta zakupu lub dostawy Wyrobów złożona przez Kupującego dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e–mailem, zawierająca co najmniej: nazwę i ilość zamawianego Wyrobu, cenę jednostkową, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych Wyrobów.
  • Umowa - dowolna umowa sprzedaży lub dostawy Wyrobów Dostawcy do Kupującego. Dostawca prowadzi sprzedaż Wyrobów przeznaczonych wyłącznie na cele o charakterze zawodowym, wynikającym w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej. Dostawca nie prowadzi sprzedaży do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dostawca nie prowadzi sprzedaży na cele o charakterze niezawodowym, niewynikające w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej.
  • Potwierdzenie Zamówienia - oświadczenie Dostawcy w formie dokumentowej pod rygorem nieważności o przyjęciu Zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem co najmniej ceny i ilości Wyrobu, sumarycznej wartości zamówionych Wyrobów, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.
  • Siła wyższa – oznacza wszelkie okoliczności lub zdarzenia, na które Dostawca nie ma racjonalnego wpływu, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, z powodu, których niemożliwe jest podnoszenie wobec Dostawcy uzasadnionego żądania o realizację jego zobowiązań, w szczególności klęski żywiołowe, pożary, eksplozje, wysokie temperatury, mrozy, strajki, spory pracownicze, działania wojenne, brak surowców, epidemie, problemy z transportem, zakaz importu i/lub eksportu, wstrzymanie transferu dewiz, środki podjęte przez organy rządowe, awarie w połączeniach komunikacyjnych i awarie zasilania, przerwy w działalności Dostawcy lub magazynów i produkcji Dostawcy. Siła wyższa po stronie dostawców Dostawcy będzie również oznaczać działanie Siły wyższej po stronie Dostawcy.
  • Karta Gwarancyjna – dokument określający warunki na jakich udzielono gwarancji.
  • Gwarant – strona udzielająca gwarancji.
  • DokumentacjaEksploatacyjna – dokumentacja zawierająca informacje dotyczące prawidłowej obsługi/eksploatacji Wyrobu, a w szczególności Instrukcja Obsługi, Instrukcja Eksploatacyjna, Książka Urządzenia, Instrukcja Obsługiwania Technicznego, karta techniczna, folder, itp.
  • Oferta – zaproszenie do zawarcia Umowy składane Kupującemu przez Dostawcę dostarczone osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e–mailem.
  • Przesyłka o Standardowych Gabarytach – przesyłka, której wymiary nie przekraczają 1,2 m (długość) x 0,7 m (szerokość) x 0,6 m (wysokość).
  • Producent - to każda osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje ten produkt pod własną nazwą lub znakiem towarowym.
 2. Zawarcie Umowy
  1. Warunkiem skutecznego zawarcia Umowy jest złożenie Zamówienia przez Kupującego oraz Potwierdzenie Zamówienia przez Dostawcę (możliwe również e-mailem, faksem) lub poinformowanie o przystąpieniuDostawcy do realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Dostawcy, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
  2. Dostawca każdorazowo uprawniony jest do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  3. W przypadku, gdy składającym Zamówienie jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w Zamówieniu winna nadto zostać wskazana osoba fizyczna reprezentująca i upoważniona do działania w imieniu Kupującego we wszelkich bieżących sprawach wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy, a w szczególności uzupełnienia, ograniczenia, rozszerzenia, zmiany lub w inny sposób modyfikacji zamówienia, negocjowania cen Wyrobów lub negocjowania warunków dostaw, zgłaszania reklamacji, podpisywania dokumentów, w tym odbioru i podpisywania faktur VAT.
  4. Dostawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w formie dokumentowej (możliwe również e-mailem, faksem). Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.7. poniżej, w Potwierdzeniu Zamówienia Dostawca podaje w szczególności asortyment Wyrobów, ich ilość, termin i miejsce odbioru/dostawy, cenę, formę i termin płatności.
  5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji Dostawca przesyła do osoby składającej Zamówienie lub osoby przez nią upoważnionej w rozumieniu pkt. 2.3 powyżej.
  6. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2.7. poniżej, Umowę uznaje się za zawartą z datą otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia od Dostawcy albo datą przystąpienia Dostawcy do realizacji Zamówienia.
  7. Jeżeli realizacja złożonego Zamówienia nie będzie możliwa, w szczególności w odniesieniu do objętego zamówieniem asortymentu Wyrobów lub jego ilości, jakości, lub proponowanego terminu lub miejsca odbioru/dostawy, a Kupujący nie zastrzegł, że zamówienie może być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń, Dostawca w Potwierdzeniu Zamówienia przedstawi możliwy zakres, sposób lub najbliższy możliwy termin realizacji Zamówienia. Tak ustalony sposób lub termin realizacji zamówienia jest wiążący dla Stron, o ile Kupujący nie zgłosi pisemnej rezygnacji ze złożonego zamówienia najdalej w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia.
  8. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Dostawcy, a dotyczących Producenta oferowanych do sprzedaży Wyrobów lub komponentów do Wyrobów, Dostawca nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie trzech miesięcy od zawarcia Umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
  9. Jeżeli niespełnienie świadczenia przez Dostawcę nastąpiło wskutek Siły wyższej (o czym druga Strona została niezwłocznie poinformowana), Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
  10. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z Dostawcą. Dostawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego odszkodowaniem.
  11. Art66[1] § 1-3 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
 3. Ceny, warunki dostawy i pakowania, fakturowanie i forma rozliczeń.
  1. Cena Wyrobów ustalana jest ostatecznie w Potwierdzeniu zamówienia.
  2. Ustalone/wynegocjowane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z zasadami i stawką obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.
  3. Dla Kupujących rozliczających się w PLN ceny w walucie obcej będą przeliczane na złotówki po kursie sprzedaży NBP obowiązującym w dniu dokonania sprzedaży lub wystawienia faktury, którekolwiek z tych wydarzeń wystąpi wcześniej.
  4. Stan magazynowy podlega sprzedaży zgodnie z kolejnością napływających zamówień. Terminy realizacji liczone są od momentu otrzymania zamówienia od Kupującego pod warunkiem, że jest ono zgodne z Ofertą złożoną przez Dostawcę.
  5. Czasy dostaw są poprawne w momencie wystawiania Oferty i mogą ulec zmianie. Dokładne terminy podawane będą w Potwierdzeniu zamówienia.
  6. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują następujące zasady wysyłki wg INCOTERMS 2010. Realizacja wysyłek na terenie RP o wartości netto od 1500 PLN lub 400 EUR (dla Kupujących rozliczających się w EUR) odbywa się na koszt Dostawcy na warunkach CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (przewóz i ubezpieczenie opłacone przez Dostawcę do lokalizacji wskazanej przez Kupującego). Dostawca obowiązany jest dostarczyć Wyrób do przewoźnika lub innej osoby wyznaczonej przez Kupującego w określonym miejscu na terenie RP. Dostawca zawiera umowę przewozu i ubezpieczenia wysyłki. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Wyrobów oraz korzyści i ciężary związane z Wyrobami przenoszone na Kupującego w momencie przekazania Wyrobu przez Dostawcę przewoźnikowi. Realizacja wysyłek o wartości netto poniżej 1500 PLN lub 400 EUR (dla Kupujących rozliczających się w EUR) odbywa się na koszt Kupującego na warunkach EXW - EX WORKS Dostawca. Dostawca obowiązany jest pozostawić Wyrób do dyspozycji Kupującego w swoimmagazynie w określonym czasie. Kupujący może sam odebrać przygotowany dla niego Wyrób, przysłać przewoźnika po odbiór przygotowanego dla Kupującego Wyrobu lub zlecić wysyłkę Dostawcy wskazanym przez Kupującego przewoźnikiem na numer konta Kupującego we wskazanej firmie kurierskiej, bądź przewoźnikiem wskazanym przez Dostawcę za dodatkową opłatą w wysokości 20 PLN lub 5 EUR netto (dla Kupujących rozliczających się w EUR) wpisaną na fakturze jako usługa transportowa (opłata dotyczy wyłącznie Przesyłek o Standardowych Gabarytach). Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Wyrobów oraz korzyści i ciężary związane z Wyrobami przenoszone na Kupującego w momencie pozostawienia Wyrobu do jego dyspozycji w magazynie Dostawcy przygotowanego do odbioru lub przekazania Wyrobu przez Dostawcę przewoźnikowi. Koszt netto realizacji wysyłki za pobraniem na terenie RP to 25 PLN lub 6 EUR (dla Kupujących rozliczających się w EUR). Przy realizacji wysyłek poza granice RP, jak również transportu przesyłek innych niż o Standardowych Gabarytach, kwestie związane z kosztami wydania Wyrobów będą ustalane indywidualnie i przekazane Kupującemu w Potwierdzeniu Zamówienia.
  7. Jeśli nie uzgodniono inaczej Wyroby pakowane są w standardowe opakowanie Dostawcy.
  8. Dostawca może w Potwierdzeniu Zamówienia uzależnić realizację zamówienia m.in. od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości zamówienia.
  9. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży Wyrobu w Terminie płatności wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia i równocześnie na fakturze.
  10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Dostawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
  11. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w terminie, Dostawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia, a także żądania przedpłaty na Wyroby z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
  12. Nieuregulowanie należności w terminie upoważnia Dostawcę do przerwania dostaw Wyrobów objętych danym Zamówieniem i wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie Umowy. Przerwanie dostaw Wyrobów lub wstrzymanie realizacji już przyjętych Zamówień może nastąpić w terminie 2 miesięcy od nieuregulowania należności w terminie lub złożenia nowo przyjętego Zamówienia. Dostawca może uzależnić wykonanie nowego Zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
  13. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony Wyrób realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
  14. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Wyrób w ustalonym terminie.
 4. Zastrzeżenie własności, dostawy i odbiór.
  1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Wyrobu, co ma taki skutek, iż Dostawca jest właścicielem Wyrobu do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany Wyrób oraz innych należności wynikających z Umowy.
  2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Wyrób w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Dostawcy. W przypadku próby zajęcia lub zajęcia Wyrobu stanowiącego własność Dostawcy w toku postępowania egzekucyjnego lub podobnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Dostawcę o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia Wyrobu w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Dostawcy jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane Wyroby objęte zastrzeżeniem własności.
  3. Dostawa wykonana do 3 dni roboczych przed terminem wskazanym w Potwierdzeniu zamówienia uważana jest za dokonaną w terminie.
  4. Jeżeli dostawa Wyrobu opóźnia się z przyczyn, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność, od dnia oznaczonego jako termin realizacji zamówienia Kupujący ponosi Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Wyrobów.
  5. Uszkodzenia przesyłki z Wyrobami dające się z zewnątrz zauważyć, również brak kompletu paczek w przesyłce
  6. lub brak ilościowy Wyrobów w paczce wynikający z uszkodzenia opakowania, gdzie płatnikiem oraz zleceniodawcą usługi dostawy jest Dostawca, Kupujący zobowiązany jest zgłosić kurierowi w momencie odbioru dostawy, sporządzając z kurierem protokół uszkodzeń/braków i w ciągu 48 godzin od momentu sporządzenia protokołu, protokół ten wraz z informacją o zastrzeżeniach przesłać na następujący adresDostawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kupujący zobowiązany jest również niezwłocznie po odbiorze dostawy zweryfikować zawartość przesyłki z Wyrobami i w ciągu 48 godzin od momentu odbioru dostawy, zgłosić na ww. adres kontaktowy Dostawcy istniejące uszkodzenia wraz ze zdjęciami. Jeżeli płatnikiem oraz zleceniodawcą usługi dostawy jest Kupujący, po stronie Kupującego jest zgłaszanie reklamacji bezpośrednio do firmy realizującej usługę dostawy.
 5. Gwarancja i rękojmia.
  1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 5.8
  2. Jeżeli Dostawca udziela Kupującemu gwarancji to potwierdzeniem tego jest informacja zawarta na Fakturze sprzedaży w formie okresu gwarancji, wyrażonym ilością miesięcy liczoną od daty sprzedaży Wyrobu. Jeśli okres gwarancji dla danego Wyrobu nie jest określony na Fakturze sprzedaży oznacza to, że gwarancja dla tego Wyrobu jest wyłączona. Jeżeli dla wyrobu, dla którego udzielona jest gwarancja i wydana jest również Karta Gwarancyjna to obowiązujące są wyłącznie warunki gwarancji zapisane w Karcie Gwarancyjnej, a w pozostałych przypadkach obowiązujące są warunki gwarancji zapisane w niniejszych OWS.
  3. Wady sprzedanych Wyrobów objęte są rękojmią, której okres wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży.
  4. Gwarancja i rękojmia obejmują jedynie wady fizyczne wynikłe z przyczyn tkwiących w Wyrobie używanym zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami określonymi w Dokumentacji Eksploatacyjnej.
  5. Gwarancja i rękojmia nie obejmują w szczególności:
   1. wad powstałych w wyniku działania Siły Wyższej, zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne, przedostanie się do Wyrobu zanieczyszczeń lub ciał obcych, do których doszło z przyczyn zewnętrznych), wad wynikłych z uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia) oraz działań lub zaniechań Kupującego lub osób, za które Kupujący odpowiada;
   2. wykonania czynności, które zgodnie z Dokumentacją Eksploatacyjną powinny być wykonywane przez użytkownika lub na jego koszt, takich jak np. wymiana akcesoriów podlegających okresowej wymianie oraz wad wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, o których mowa w niniejszym podpunkcie;
   3. wad powstałych w wyniku używania Wyrobu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub Dokumentacją Eksploatacyjną, w tym wad powstałych w wyniku: niezgodnego z przeznaczeniem lub Dokumentacją Eksploatacyjną przechowywania, instalacji niezgodnej z Dokumentacją Eksploatacyjną, niedokonania wymaganych przeglądów, niezgodnej z Dokumentacją Eksploatacyjną konserwacji, używania niezgodnych z Dokumentacją Eksploatacyjną materiałów eksploatacyjnych;
   4. wad wynikłych z samowolnych adaptacji, przeróbek, uszkodzenia tabliczki znamionowej z numerem seryjnym Wyrobu, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń Wyrobu lub jego części oraz innych nieautoryzowanych ingerencji w Wyrób niezgodnych z Dokumentacją Eksploatacyjną.
  6. W ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi, Kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy Wyrobu lub jeśli wady nie można usunąć, lub koszty związane z naprawą są niewspółmierne do wartości Wyrobu, wówczas Dostawca według swego wyboru, dokona wymiany Wyrobu na wolny od wad albo zwrotu całości, lub odpowiedniej części ceny zakupu Wyrobu, co nastąpi niezwłocznie od daty, w której reklamacja została uznana (o czym Kupujący zostanie powiadomiony e-mailem).
  7. Za dzień przekazania Wyrobu wolnego od wad lub Wyrobu naprawionego przyjmuje się datę wydania Wyrobu Kupującemu. Dla potrzeb niniejszych warunków przyjmuje się, że istotna naprawa jest to naprawa, której koszt stanowi więcej niż 40% aktualnej ceny Wyrobu lub też jest to naprawa, która dotyczy części, której pozostawienie w stanie nienaprawionym pogorszy parametry funkcjonalne Wyrobu.
  8. W trakcie obowiązywania gwarancji wymienione przez serwis części oraz urządzenia stają się własnością Dostawcy.
  9. Dostawca nie odpowiada z tytułu rękojmi Wyrobów objętych gwarancją Producenta i serwisowanych przez autoryzowane serwisy zewnętrzne wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej Producenta, w sytuacji gdy Producent reklamowanego Wyrobu pozostaje w stanie upadłości lub w stanie likwidacji.
  10. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, co oznacza, że gwarancji podlegają wyłącznie wady w Wyrobach powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  11. Termin wykonania obowiązków gwarancyjnych wynosi 14 dni roboczych od daty, w której reklamacja została uznana z zastrzeżeniem, że z przyczyn niezależnych od Dostawcy termin ten może zostać przedłużony, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
  12. W odniesieniu do zasad nie uregulowanych w niniejszych OWS, zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Reklamacje.
   1. Reklamacje na braki ilościowe Wyrobów w dostawie, Kupujący zobowiązany jest zgłosić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru dostawy. Zgłoszenie po tym terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń dotyczących niegodności ilościowych Kupującego wobec Dostawcy. Wady Wyrobów ujawnione przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi, Kupujący obowiązany jest zgłosić niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych po ich zauważeniu.
   2. Reklamacje na Wyroby wadliwe lub niezgodności ilościowe Kupujący zobowiązany jest zgłosić poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej Dostawcy (www.radiotechnika.com.pl) lub w formie dokumentowej na adres e-mail Dostawcy ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). W każdym przypadku zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące dane:
    1. dane firmy zgłaszającej (nazwa, adres);
    2. dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail);
    3. dokument zakupu (nr faktury lub dokumentu WZ);
    4. dane wyrobu (indeks, ilość niezgodna, nr seryjny);
    5. dane niezgodności (opis problemu, data zauważenia niezgodności, opis okoliczności użytkowania wyrobu w przypadkach innych niż niezgodności ilościowe);
    6. obraz Karty Gwarancyjnej, jeżeli do danego Wyrobu została ona wydana. Zgłoszenia reklamacyjne niekompletne lub zgłaszane w sposób niezgodny z niniejszym punktem spowodują wydłużenie procesu reklamacji. Czas rozpatrywania reklamacji będzie liczony od momentu podania wszystkich wymienionych powyżej informacji.
   3. Oprócz wymagań określonych w pkt. 6.2, zgłoszenie reklamacyjne może zawierać informacje takie jak:
   4. tytułu z jakiego zgłaszana jest reklamacja (gwarancja lub rękojmia);
   5. żądanie reklamacyjne Kupującego (usunięcie wad, wymiana wyrobu na wolny od wad, zwrotu ceny wyrobu, usunięcie niezgodności ilościowej w dostawie). Podkreśla się, ze wybór sposobu przywrócenia zgodności pozostaje po wyłącznej stronie Dostawcy;
   6. dyspozycja dot. postępowania z Wyrobem wadliwym po analizie, nie kwalifikującym się do naprawy (złomowanie w Radiotechnika Marketing, odpłatny zwrot do zgłaszającego).
   7. Jeżeli odrębna umowa między Dostawcą a Kupującym nie stanowi inaczej, w przypadku braku ww. informacji reklamacje rozpatrywane są jako zgłoszone z tytułu rękojmi oraz przyjmuje się, że Kupujący nie wymaga zwrotu wyrobu wadliwego po analizie. Wszelkie żądania reklamacyjne Kupującego uwzględniane są na zasadach opisanych w niniejszych OWS.
   8. Niezgodności odnoszące się nie do wszystkich typów Wyrobów w dostawie zawierającej więcej niż jeden typ Wyrobu, nie uprawniają Kupującego do składania reklamacji co do całej dostawy.
   9. Kupujący dostarczy Wyrób na koszt Dostawcy do siedziby Dostawcy uzgodnionym z Dostawcą środkiem transportu. Jeżeli reklamacja dotyczy Wyrobu zamontowanego już na obiekcie Kupującego, to wymontowanie tego Wyrobu z obiektu i zapakowanie go w sposób pozwalający na bezpieczny transport do Dostawcy odbędzie się na koszt i odpowiedzialność Kupującego. Zabezpieczenie reklamowanego wyrobu na czas transportu leży po stronie Kupującego i nie powinno być gorsze niż sposób pakowania Wyrobu stosowany przez Dostawcę.
   10. Kupujący umożliwi Dostawcy zbadanie zgłoszonej reklamacji i będzie w pełni współpracować w tym zakresie. W ramach postępowania reklamacyjnego, Dostawca może powołać niezależnego rzeczoznawcę do zbadania reklamacji. W przypadku braku podstaw do uznania zgłoszonej reklamacji (w szczególności z uwagi na: niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego gwarancją lub rękojmią, upływ terminu gwarancji lub rękojmi, wygaśnięcie gwarancji lub rękojmi), Dostawca poinformuje Kupującego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko. Kupujący może zostać obciążony kosztami postępowania reklamacyjnego jeżeli reklamacja lub zgłoszone zastrzeżenie zostanie uznane za bezpodstawne w całości lub też w części.
   11. O tym czy reklamacja została uznana czy odrzucona Kupujący zostanie powiadomiony przez Dostawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Dostawcę ekspertyzy lub wyników badań.
   12. Reklamacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie zawiesza obowiązku zapłaty.
   13. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowane Wyroby w sposób należyty, uniemożliwiający ich dalsze uszkodzenie. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady jakościowej Wyrobu, Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia Wyrobu w stanienienaruszonym, w szczególności zobowiązany jest do zaniechania montowania wadliwego Wyrobu do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Dostawcy.
   14. Zwrot wadliwych Wyrobów przez Kupującego może nastąpić tylko po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Dostawcą. Kupującemu nie przysługuje odszkodowanie za zwrot Wyrobu nieuzgodniony z Dostawcą.
   15. Kupujący zobowiązuje się do współdziałania z Dostawcą w zakresie niezbędnym do realizacji procesu reklamacyjnego.
   16. W odniesieniu do uznanych reklamacji związanych z dostarczeniem Wyrobów w ilości mniejszej niż określa to Faktura sprzedaży, braki zostaną uzupełnione niezwłocznie po uznaniu reklamacji chyba, że z przyczyn niezależnych od Dostawcy nie będzie to możliwe, w szczególności w przypadku konieczności zamówienia brakujących Wyrobów, wówczas braki zostaną uzupełnione w terminie późniejszym, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 7. Odpowiedzialność.
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej za straty pośrednie, w szczególności straty wynikowe, utratę zysków, straty z powodu przerwy w działalności gospodarczej, szkody pozaekonomiczne, bezpośrednie straty handlowe i inne rodzaje strat finansowych, w tym jakiekolwiek ewentualne roszczenia osób trzecich w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, roszczenia odbiorców końcowych oraz personelu Kupującego.
  2. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Dostawcy ograniczona będzie do kwoty faktury (z wyłączeniem VAT) wystawionej w ramach danej Umowy. Jeżeli zostaną uzgodnione dostawy częściowe, odpowiedzialność Dostawcy ograniczona będzie do kwoty faktury (z wyłączeniem VAT) wystawionej za tę częściową dostawę, która jest związana ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę. We wszystkich przypadkach maksymalna odpowiedzialność wynosić będzie EUR 300,000 (słownie: trzysta tysięcy euro 00/100) za każdą szkodę lub szereg szkód spowodowanych tą samą przyczyną.
  3. Jeżeli Kupujący nie jest odbiorcą końcowym Wyrobów Dostawcy, Kupujący musi udostępnić przepisy (dotyczące bezpieczeństwa), przewodniki i instrukcje Dostawcy swoim odbiorcom (końcowym) i poinformować ich, że muszą skrupulatnie stosować się do tych przepisów (dotyczących bezpieczeństwa), przewodników i instrukcji. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym względzie.
  4. Strony muszą poinformować siebie nawzajem bezzwłocznie w przypadku wystąpienia sytuacji Siły wyższej. W przypadku działania Siły wyższej Dostawca zawiesi realizację swoich zobowiązań na czas trwania Siły wyższej bez prawa Kupującego do jakiegokolwiek odszkodowania. Jeżeli działanie Siły wyższej będzie trwało dłużej niż 3 miesiące, każda strona może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do odszkodowania dla którejkolwiek ze stron.
 8. Wymagania kontroli obrotu.
  1. W przypadku obrotu wyrobem podlegającym kontroli obrotu, który na fakturze zostanie oznaczony informacją „podlega kontroli eksportu LU…/ ECCN…”;
   1. dalszy obrót tym wyrobem podlega przepisom kontroli obrotu (Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z późn. Zm.);
   2. zmiana przeznaczenia wyrobu strategicznego i/lub użytkownika końcowego, MUSI być podana do wiadomości Radiotechnika Marketing Sp. Z o.o.;
   3. obrót zagraniczny takim wyrobem może być dokonywany wyłącznie na podstawie odpowiedniego zezwolenia (na wywóz, na wykonywanie usług pośrednictwa, a także na świadczenie pomocy technicznej czy transfer wewnątrzunijny ) i w zakresie określonym w tym zezwoleniu;
   4. obrót krajowy takim wyrobem może wymagać posiadania koncesji na wytwarzanie i obrót wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
 9. Prawa własności intelektualnej.
  1. Kupujący uznaje, że Dostawca jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej (w tym wszelkich roszczeń z tytułu istniejących praw własności intelektualnej) prawnie nabytych i związanych z Wyrobami, projektami (wykonanymi na podstawie instrukcji Kupującego), procesami, prezentacjami, opiniami,rysunkami, drukowanymi materiałami, zdjęciami, plikami, stronami internetowymi, broszurami i katalogami Dostawcy. Obejmuje to w szczególności, wszelkie prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i nazw handlowych, które są używane i/lub pojawiły się w trakcie trwania Umowy (lub Umów).
  2. Jeżeli osoba trzecia naruszy prawa własności intelektualnej Dostawcy, Kupujący bezzwłocznie powiadomi o tym Dostawcę telefonicznie i na piśmie. Na pierwsze żądanie Dostawcy, Kupujący przekaże Dostawcy całą posiadaną dokumentację i informacje dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej Dostawcy i udzieli Dostawcy wszelkiej wymaganej pomocy. Dostawca nie musi zabezpieczać Kupującego przed roszczeniami dotyczącymi praw własności intelektualnej.
  3. Kupujący nie może zmieniać ani usuwać żadnych odniesień do praw własności intelektualnej Dostawcy i/lub osoby trzeciej do Wyrobów i dokumentacji z nimi związanej.
 10. Poufność.
  1. Wszystkie informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Dostawca przekazuje Kupującemu są poufne i chronione tajemnicą firmową. Informacje te obejmują informacje dotyczące Wyrobów, Dostawców, Kupujących, metod, kwestii technicznych, wynalazków, danych handlowych, jak również mogą zawierać wzory oraz rysunki techniczne Wyrobów i procesów produkcyjnych, funkcje, procesy, tajemnice handlowe, patenty, wynalazki, odkrycia, know-how i prawa własności intelektualnej.
  2. Kupujący nie może podawać do wiadomości osób trzecich ani korzystać z informacji przekazanych przez Dostawcę w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i na żądanie Dostawcy obowiązany jest zwrócić wszystkie informacje wraz z nośnikami danych, na których one się znajdują, jak również natychmiast zniszczyć ich kopie. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.
  3. Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, w celu wykluczenia ujawnienia informacji dostarczonych przez Dostawcę osobom trzecim. Obowiązek zachowania poufności spoczywa na wszystkich pracownikach Kupującego oraz osobach bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie umowy. Każde naruszenie warunków niniejszego paragrafu przez podmiot stowarzyszony, zarząd lub pracowników Kupującego będzie uważane za naruszenie klauzuli lub zakazu przez Kupującego.
  4. Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez Dostawcę nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co, do których Kupujący może wykazać, że: (1) były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania; (2) zostały przekazane w wyniku bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie dobrowolnie danych osobowych przez Dostawcę lub podmioty działające na jego zlecenie w związku z realizacją Umów sprzedaży Wyrobów oferowanych przez Dostawcę oraz w celach posprzedażnych (np. serwisowych, reklamacyjnych). Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. Dane przetwarzane są:
   1. w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Kupujący jest stroną,
   2. w celu jej rozliczenia oraz ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń.
   3. w celach posprzedażowych tj. serwisowych, reklamacyjnych.
   4. celach marketingowych, tj. przesyłania przez RM informacji o nowych produktach, wydarzeniach branżowych oraz o działaniach promocyjnych RM. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) Dane będą przetwarzane przez cały czas obowiązywania umowy a po jej wygaśnięciu/rozwiązaniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia prawnego obowiązku przechowywania danych (np. przechowywania dokumentów księgowych), a w przypadku uzasadnionego interesu administratora – do czasu istnienia tego interesu, bądź złożenia sprzeciwu przez Kupującego.Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Dostawcy m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym Dane w celu windykacji należności, weryfikacji finansowej kontrahenta, agencjom marketingowym. Dane mogą być również przekazane osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej. Kupujący ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych w celach automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w Ogólnym Rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych. Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych pracowników Dostawcy przekazanych Kupującemu (np. w ramach transakcji koncesyjnych) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  2. Postanowienia końcowe.
   1. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszelkich Umów zawieranych oraz realizowanych przez Dostawcę oraz obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej, przy czym w przypadku, gdy Strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej Umowy, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdują postanowienia pisemnej Umowy, a postanowienia OWS mają wówczas zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Umowie. Odmienne uregulowania lub uzupełnienia OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej oraz w razie braku odmiennego zastrzeżenia odnoszą się wyłącznie do danej transakcji.
   2. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem Umowy na stronie internetowej www.radiotechnika.com.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Dostawcy.
   3. Niniejsze OWS są jedynym wzorcem umownym wiążącym strony w zakresie Umów dotyczących Wyrobów. Tym samym strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych i ustalonych przez Kupującego.
   4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Dostawcy, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące Wyrobów oferowanych przez Dostawcę mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki prezentowane przez Dostawcę mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
   5. Postanowienia niniejszych OWS stosuje się odpowiednio do Umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony w trakcie negocjacji nie postanowiły inaczej.
   6. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych OWS, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszych OWS zachowują pełną moc i skuteczność.
   7. Dostawca może zmieniać lub uzupełniać OWS wyłącznie w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował zmianę w OWS, jeżeli mógł dowiedzieć się o treści zmian lub uzupełnień i nie wypowiedział Umowy łączącej go z Dostawcą w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym mógł dowiedzieć się o modyfikacjach.
   8. Dostawca może angażować osoby trzecie w ramach wykonywania Umowy. Może również przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osoby trzecie. Kupujący nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
   9. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania OWS lub realizacji Umów objętych niniejszymi warunkami Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, z poszanowaniem słusznych interesów drugiej Strony.
   10. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu wszelkie spory wynikające ze stosowania OWS lub Umów objętych niniejszymi warunkami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.
   11. Strony wybierają jako prawo właściwe dla Umów w całości prawo polskie.
   12. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają wyłącznie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   13. Uzupełnienie, zmiana, rozwiązanie za zgodą obu stron, odstąpienie, wypowiedzenie Umów mogą być dokonane tylko w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
   14. Dostawca będzie odpowiedzialny wyłącznie za szkodę, którą może wyrządzić Kupującemu wyłączne umyślnie.
   15. OWS obowiązują od 01.01.2021

Pobierz: Ogólne Warunki Sprzedaży